ㄐㄧㄣˇjǐnㄇㄧˋ

  1. 堅固·沈括筆談·一一·》:縣城勃勃至今連城緊密。」

  2. 十分密切不可分開緊密聯結」、緊密結合」。稀疏鬆懈鬆散

inseparably close
étroit, serré, dense
engen (V)​, eng (Adj)​, kompakt (Adj)​, komprimiert (Adj)​, untrennbar eng