ㄌㄨㄛˊluóㄉㄨㄥdōngㄓㄣˋzhèn

  1. 鄉鎮位於宜蘭縣面積平方公里太平林場臺灣林產工廠林立也是宜蘭縣工業中心

Luodong or Lotong town in Yilan county 宜蘭縣[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
Lotung (Ort in Taiwan)​ (Eig, Geo)​