ㄐㄧㄌㄩˇ

  1. 寄居他鄉·客夜故人羈旅。」聊齋志異··嬌娜》:羈旅曹丘?」羇旅」。

  2. 寄身他鄉旅客文選·阮籍·詠懷一二》:羈旅俛仰哀傷 」羇旅」。

to live abroad, to be traveling, traveler
vivre à l'étranger, voyager, voyageur