ㄒㄧㄡxiūㄖㄨˋ

  1. 侮辱禮記·》:將為不善父母羞辱不果。」文明小史·三七》:出娘胎沒有這般羞辱大丈夫玉碎瓦全。」羞恥恥辱侮辱光榮

to baffle, to humiliate, shame, dishonor, humiliation
affront, humiliation, humilier, insulter, bafouer, mortifier
beschimpfen; Schmach (S)​