ㄒㄧˊㄈㄟfēiㄔㄥˊchéngˋshì

  1. 習慣某些不合錯誤說法做法久而久之以為是正參見習非勝是早已習非成是怎麼矯正也是枉然。」

aus Gewohnheit falsch als richtig akzeptieren. (Sprichw)​