ㄌㄠˇlǎoㄓㄨㄤzhuāng

  1. 老子莊子

  2. 簡稱老子莊子流派學說晉書··》:學者老莊六經虛蕩賤名。」

Laozi and Zhuangzi (or Lao-tze and Chuang-tze)​, the founders of Daoism
Laozi et Zhuangzi