ㄎㄠˇkǎoㄧㄢˋyàn

  1. 考察試驗史記··秦始皇本紀》:考驗事實。」儒林外史·》:敦請即日束裝以便考驗申奏朝廷引見擢用。」磨練檢驗

to test, to put to the test, trial, ordeal
mettre à l'épreuve
erproben; Bewährungsprobe (V)​