ㄍㄥgēngㄓㄨㄥˋzhòng

  1. 耕田種植拍案驚奇·》:耕種家道從容。」紅樓夢·》:可惜蹧蹋所以不如耕種買賣沒有什麼大害。」耕作耕耘

to till, to cultivate
labourer, cultiver
anbauen, ausbilden , fräsen, umfräsen , Bewirtschaftung (S)​