ㄧㄝㄏㄜˊㄏㄨㄚˊhuá

  1. 希伯來人對上稱呼英語Jehovah 音譯基督教舊約聖經對上耶和華」。

Jehovah (biblical name for God, Hebrew: YHWH)​, compare Yahweh 雅威[Ya3 wei1] and God 上帝[Shang4 di4]
Jéhovah, YHWH
Jehova , JHWH