ㄌㄧㄥˊlíngㄊㄧㄥtīng

  1. 注意聽聞路過行人不禁駐足聆聽美妙音樂。」諦聽傾聽

to listen (respectfully)​
écouter avec respect, ouvrir l'oreille
anhören, lauschen , respektvoll zuhören (V)​