ㄕㄥˋshèngㄐㄧㄥjīng

  1. 聖賢經典儒家典範著作新唐書·五七·藝文志》:孔子明聖。」朱子語類·一一·讀書》:解說聖經一向 不有自家身己全然虛心道理是非。」

  2. 基督教經典舊約各國譯本

Holy Bible, the Confucian classics
Bible
Die heilige Schrift (S, Rel)​, Die Bibel ( Buch der Bücher, heilige Schrift der Juden u. Christen )​ (Eig, Werk)​