ㄕㄥˋshèngㄉㄢˋdànㄐㄧㄝˊjié

  1. 紀念誕生節日西元世紀二月二誕辰西方國家重要節慶耶誕節」。

Christmas time, Christmas season, Christmas
(fête de)​ Noël
Weihnachten (S)​, Noel ( franz. )​ (S)​, Weihnachtsfest (S)​