+5 = 9 

ㄑㄩ

  1. 腋下玉篇·》:腋下。」

  2. 古代軍隊右翼」。集韻·平聲·》:右翼。」左傳·》:。」

  1. 打開莊子·胠篋》:將為胠篋探囊發匱。」

  2. 阻攔荀子·榮辱》:。」呂氏春秋··辯士》:青魚。」「阹」。

flank of animal, side, to pry open, to steal
flanc d'un animal, côté, forcer l'ouverture, voler
offen, anfangen