ㄋㄥˊnéngㄧㄢˊyán

  1. 開口說話禮記·曲禮》:鸚鵡能言,不離飛鳥猩猩能言不離禽獸今人無禮能言不亦禽獸。」

  2. 善於辭令·陸機文賦〉:能言。」三國演義·三二》:能言使。」