ㄐㄧˇㄓㄨㄟzhuīㄉㄨㄥˋdòngˋ

  1. 脊索動物脊椎動物體形一般左右對稱由頭四部組成脊柱骨骼包括魚類兩棲動物爬行動物鳥類哺乳動物五大

vertebrate
vertébré
Wirbeltiere (Bio)​, Wirbeltier (S)​