ㄌㄧㄣˊlínㄐㄧㄣˋjìn

  1. 接近靠近大樓臨近文教居住環境。」

close to, approaching
être proche de, être près de
in der Nähe von (V)​, kurz vor... (V)​, nahen (V)​