ˋˇㄨㄟˊwéiˋshì

  1. 自認自己觀點做法正確不肯虛心接受別人意見孟子·盡心》:自以為是不可堯舜。」鏡花緣·》:世人往往自以為是自誇別人雖然心裡卻是厭煩。」

to believe oneself infallible (idiom)​, to be opinionated
(expr. idiom.)​ se croire infaillible, être opiniâtre