ˋˇshǐˋzhìㄓㄨㄥzhōng

  1. 開始結束宋書··謝靈運》:一代自始至終一家晉書。」文明小史·》:這裡知府昨日逃難情形洋人便自始至終詳細。」

from start to finish (idiom)​
du début à la fin, tout au long de
vom Anfang bis zum Ende