ˋzhìㄔㄥˊchéng

  1. 純潔忠誠禮記·中庸》:天下至誠。」忠厚赤誠

ˋzhìㄔㄥ˙cheng

  1. 心意誠懇三國演義·第一》:名譽以至待人。」文明小史·一回》:太尊他們至誠便作罷。」至意忠厚誠懇

sincere
(très)​ sincère, cordial
Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit (S)​