ˇㄑㄧˊ

  1. 比較連詞表示審決取捨意思後面不如不若寧可論語·八佾》:與其。」

rather than..., 與其[yu3 qi2] A 不如[bu4 ru2] B (rather than A, better to B)​
plutôt que
lieber als, eher als (Konj)​