ㄒㄧㄥxīngㄓㄨㄥzhōngㄏㄨㄟˋhuì

  1. 國父孫中山先生最初組織革命團體光緒西元1894)​創立檀香入會宣誓驅逐韃虜恢復中華建立政府。」

Revive China Society, founded by Dr Sun Yat-sen 孫中山
Xingzhonghui