ㄒㄧㄥxīngㄊㄧˋ

  1. 隆盛新唐書··魏徵》:衣冠以古為鑑可知興替。」·邵雍洛陽今日當年一世幾多興替其中。」隆替枯榮興廢盛衰

rise and fall
ascension et chute