ㄒㄧㄥxīngㄕㄥˋshèng

  1. 昌隆繁盛蓬勃禮記·曲禮天下天子·孔穎達·正義大君興盛。」蓬勃發達繁榮煥發強盛興旺昌隆昌盛旺盛鬱勃滅亡頹廢零落衰敗衰落衰弱衰亡

to flourish, to thrive
florissant, prospère
aufblühen, blühen , Schnörkel (S)​