ㄐㄩˇㄅㄨˋ

  1. 邁開腳步拍案驚奇·》:彩雲平地不勞舉步人間。」文明小史·》:欣然舉步穿一個所在。」

(literary)​ to move forward
(littéraire)​ aller de l'avant
marschieren, ausschreiten (V)​