+6 = 12 

ㄕㄨshū

  1. 伸展」、舒眉」。

  2. 宣洩抒發舒懷」。楚辭·屈原·九章·美人》:申旦中情。」文選·司馬遷·》:退書策。」

  1. 遲緩從容不迫詩經·召南·野有死麕》:使。」·柳宗元〉:至大。」

  2. 安適舒暢」、舒服」。文選·張衡·西京賦》:夫人。」

  1. 輿

surname Shu, to stretch, to unfold, to relax, leisurely
déployer, allonger, étendre, à l'aise, tranquille, nonchalant, lentement
entspannen, strecken, entfalten, gemächlich (Adj)​, Shu (Eig, Fam)​