ㄔㄨㄢˊchuánㄕㄣshēn

  1. 主體部分老殘遊記·第一》:船身一定各項貨物。」

hull, body of a ship
coque, corps d'un navire
Bootsrumpf (S)​, Schiffskörper