ㄇㄧㄠˊmiáo˙zi

  1. 貴州中的居民儒林外史·》:聽見我們老爺出兵征勦苗子苗子平定明年朝廷必定開科。」

young successor, seedling, sapling
jeune successeur, jeune plant, jeune arbre