ㄇㄠˋmàoㄌㄧㄣˊlín

  1. 茂密樹林文選··西官屬作詩》:若榴茂林。」文選·潘岳·》:不過茅屋茂林談話不過農夫。」

Maolin township in Kaohsiung county 高雄縣[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
Maolin (Kaohsiung)​
dichter Wald