ㄌㄧˋzhī

  1. 植物無患子荔枝喬木偶數羽狀複葉互生對生花序果實荔枝」,圓形鮮紅紫色肉色甘美相傳楊貴妃荔枝玄宗命人嶺南傳送妃子笑」。

litchi or lychee fruit (Litchi chinensis Sonn.)​
litchi
Litschi, Litchi (S, Ess)​, Litschibaum , Litchibaum (lat: Litchi chinensis)​ (S, Bio)​