ㄓㄨㄤzhuāngˇ

  1. 人名莊周尊稱參見莊周

  2. 戰國莊周漢志著錄改稱南華經》。司馬向秀唐朝玄英清朝王先謙大要老子相近文辭汪洋恣肆旨趣深奧

ㄓㄨㄤzhuāng˙zi

  1. 農村莊子主人?」

  2. 村莊聚落我們同一莊子長大。」

Zhuangzi (369-286 BC)​, Daoist author
Tchouang-tseu
Zhuangzi (Eig, Pers, 369 - 286 v.Chr.)​