ㄘㄞˋcàiㄋㄧㄠˇniǎo

  1. 戲稱進入一個環境不熟愚蠢最近部隊新進一批菜鳥土氣。」呆鳥」。

(coll.)​ sb new to a particular subject, rookie, beginner, newbie
novice, débutant
Anfänger, Einsteiger, Neuling (S)​, dümmlicher Mensch ( jdn, der dumm und ungeschickt ist )​ (S, vulg)​, Grünschnabel ( engl. Greenhorn )​ (S, vulg)​