ㄏㄨㄚhuāˊchí

  1. 道教舌頭底下部位華池」。西遊記·第一》:周流華池丹田溫溫。」

ㄏㄨㄚˊhuáˊchí

  1. 神話傳說位於崑崙山·王充論衡·談天》。文選·孫綽·天台山》:玄玉華池。」

Huachi (Ort in Gansu)​ (Eig, Geo)​