+8 = 12 

ān

  1. 茅屋南齊書·○··文宣王》:不違。」」。

  2. 僧尼供佛寺廟喻世明言··》:其實幽雅。」」。

+8 = 12 

ˋàn

  1. 參見菴藹

variant of 庵[an1]
couvent, monastère, petit temple bouddhiste, petit temple bouddhiste