ㄓㄨˋzhùㄕㄨˋshù

  1. 寫作撰述漢書··賈誼·》:著述世事者著。」文選·班固·》:篤志儒學著述。」

  2. 撰述文章書籍最近著述獲得學界評價。」

writing, to write, to compile
écriture, écriture, écrire, compiler
schreibend, Schreiben (S)​, schreiben (V)​