+10 = 14 

ㄘㄤcāng

  1. 黃帝內經素問··陰陽》:。」

  1. 頭髮斑白白髮蒼」。·杜甫處士少壯幾時鬢髮。」

  2. 蒼天」、蒼苔」。

surname Cang, dark blue, deep green, ash-gray
vert foncé, gris pâle