ㄘㄤcāngˊ

  1. 參見蒼梧縣

  2. 九疑山別名參見九疑山

Cangwu county in Wuzhou 梧州[Wu2 zhou1], Guangxi
Cangwu (Ort in Guangxi)​ (Eig, Geo)​