ㄕㄨshūˊshí

  1. 素食·趙孟頫蔬食膏粱。」

  2. 粗食論語·鄉黨》:蔬食瓜祭。」

  3. 草木果實禮記·月令》:山林藪澤蔬食田獵禽獸。」

vegetarian meal, vegetarian diet