ˊㄏㄨˊ

  1. 參見蕪湖縣

  2. 湖泊位於安徽省蕪湖縣西南蓄水不深蕪湖」。縣境西長江

Wuhu prefecture level city in Anhui
Wuhu (Anhui)​
Wuhu (Stadt in Anhui, China)​ (Eig, Geo)​