ㄒㄩㄝxuēㄖㄣˊrénㄍㄨㄟˋguì

  1. 人名西元612~681)​龍門山西省河津西)​。貧賤騎射貞觀年間太宗遼東所向披靡高麗契丹突厥而立奇功官拜大將軍平陽郡公驍衛大將軍幽州都督後世功勛編撰雜劇演義

Xue Rengui (614-683)​ great Tang dynasty general
Xue Rengui