ㄌㄢˊlánㄌㄧㄥˇlǐng

  1. 從事勞力工作雇員英語 blue-collar由於藍色工作服藍領」。

blue-collar, blue-collar worker
ouvrier, col bleu (classe sociale)​
Arbeiter (S, Wirtsch)​, Arbeiter (S, Rechtsw)​