ㄧㄠˋyàoˋˋzhìㄌㄧㄠˊliáo

  1. 藥物預防減輕消除病狀發作恢復正常生理機能治療方法

traitement médicamenteux, médicaments
medikamentöse Behandlung (S)​