ㄙㄨㄓㄡzhōu

  1. 位於太湖東岸太湖水運中心大運河京滬鐵路鐵路交會境內湖泊廣布稻米產量品質盛產魚蝦故有魚米之鄉

Suzhou prefecture level city in Jiangsu
Suzhou (Jiangsu)​
Suzhou (Stadt in Jiangsu)​ (Eig, Geo)​