ㄊㄨㄟˋtuìㄏㄨㄚˋhuà

  1. 昆蟲生理期間脫皮現象往往形態變化比喻一切事物變化變質宇宙萬事萬物無時無刻不在蛻化。」蛻變

(of insects)​ to undergo metamorphosis, (fig.)​ to be transformed, to metamorphose, to become degraded
muer, se dépouiller, dégénérer
Entartung (S)​