ㄕㄨㄟˋshuìㄅㄧㄢˋbiàn

  1. 蟬蛻文選·夏侯湛·東方》。比喻事物發生質的改變痛苦蛻變成長契機。」變化改變轉變蛻化

to transform, to morph, to degenerate, metamorphosis, transmutation, transformation, decay, degeneration
dégénérer, se métamorphoser
sich umbilden; Zerfall (V, Bio)​