+11 = 17 

ㄓㄜ​zhē
語音

  1. 含有毒腺人畜要是蠍子可不馬虎處理!」三國志··魏書·方技·華佗》:彭城夫人無賴。」

+11 = 17 

ˋ​shì
讀音

  1. )​讀音

to sting, also pr. [zhe1]
piquer, piqûre d'insecte venimeux