ㄖㄨㄢˇruǎnㄉㄨㄥˋdòng

  1. 緩慢移動淮南子·》:蠕動莫不。」史記·一一○·匈奴》:元元飛鳥喙息蠕動莫不危殆。」蟄伏

  2. 消化其他器官肌纖維協調使其內向前推進運動

to wiggle, to squirm, peristalsis (wave movement of gut wall)​
se tortiller
kriechen, sich schlängeln sich krümmen (V)​, peristaltisch (V)​, Walken, Peristaltik