+18 = 24 

ㄘㄢˊcán

  1. 蠶蛾昆蟲通稱環節蠕動胸腹 自幼成長蛻皮每次次後作繭

  1. 晉書·一一○·慕容載記》:。」新唐書·一一·》:一夫衣食儲蓄有餘安可?」

  1. 參見蠶食

silkworm
ver à soie, toute chenille à cocon
Seidenspinner