ㄒㄩㄝˋxuèㄑㄧˋㄈㄤfāngㄍㄤgāng ​xiěgāng ​xiě qì fāng gāng​ㄒㄧㄝˇ ㄑㄧˋ ㄈㄤ ㄍㄤ

  1. 論語·》:血氣方剛。」形容年輕精力旺盛衝動三國演義·》:名將血氣方剛老將不得豈不主公大事?」氣血方剛」、血氣方壯」、血氣方盛」。

full of sap (idiom)​; young and vigorous
(expr. idiom.)​ plein de sève, jeune et vigoureux