ㄒㄩㄝˋxuèㄌㄧㄡˊliúㄔㄥˊchéngㄏㄜˊhé ​xiěhé ​xiě liú chéng hé​ㄒㄧㄝˇ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ ㄏㄜˊ

  1. 出的足以河流形容戰場死傷慘重三國演義·》:天明卻纔屍橫遍野血流成河。」血流成渠」。

rivers of blood (idiom)​, bloodbath
(expr. idiom.)​ bain de sang
ein Blutbad wird (von j-m)​ angerichtet