ㄒㄧㄥˊxíngㄓㄥˋzhèngㄐㄧㄍㄨㄢguān

  1. 執行國家行政事務機構中央地方行政院臺北市政府

administrative authority, branch of government
pouvoir exécutif
Verwaltungsorgan (S, Rechtsw)​